अन्तरिक्ष विज्ञानको स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम सम्बन्धी एकदिवसीय गोष्ठी