अन्तरिक्ष विज्ञान, खगोल विज्ञान तथा खगोल-भौतिक विज्ञान सम्बन्धी सात दिवसीय राष्ट्रियस्तरको नवौँ स्कुलको आयोजना