खगोल विज्ञान, अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी तीन दिवसीय स्कुलको आयोजना