खगोल विज्ञान, खगोल-भौतिक विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञान विषयक क्षेत्रीय स्तरको स्कुलको आयोजना