खगोल विज्ञान तथा अन्तरिक्ष विज्ञान विषयक अन्तर्राष्ट्रिय स्कुलको सहभागि विद्यार्थीहरूद्वारा नगरकोटस्थित राष्ट्रिय बेधशालाको भ्रमण