खगोल विज्ञान तथा खगोल-भौतिक विज्ञान सम्बन्धी स्कुलको आयोजना