खगोल विज्ञान तथा खगोल-भौतिक विज्ञान विषयक सातौँ राष्ट्रिय स्कुलको आयोजना