खगोल विज्ञान तथा खगोल-भौतिक विज्ञान सम्बन्धी पाँच दिवसीय क्षेत्रीय स्तरको तेस्रो स्कुलको आयोजना