खगोल विज्ञान तथा खगोल-भौतिक विज्ञान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्कुलको आयोजना