नेपालमा प्रथम पटक राष्ट्रिय बेधशालाबाट प्रत्यक्ष रुपमा उल्कापिण्डको अध्ययन