न्तर्राष्ट्रिय विज्ञान सम्बन्धी दशौँ स्कुलको आयोजना