माननीय विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कल्पना धमलाज्युद्वारा नगरकोटस्थित राष्ट्रिय बेधशालाको निरिक्षण भ्रमण