वी.पी. कोईराला राष्ट्रिय विज्ञान सङ्ग्रहालयको समुद्घाटन समारोह