स्पेस थिएटर /प्लानेटेरियमको निर्माण कार्य यथाशीग्र आगाडी बढ्दै छ।

वी.पी. कोइराला स्पेस थिएटर /प्लानेटेरियम

स्पेस थिएटर /प्लानेटेरियमको निर्माण कार्य यथाशीग्र आगाडी बढ्दै छ।